Day ten of appeal procedure

nederlands

Gisteren, 19 april, was de tiende zittingsdag van Peike’s hoger beroep. Net als tijdens de voorgaande zittingen was er weer een grote groep kameraden en sympathisanten aanwezig om Peike te steunen.

In plaats van het horen van de nieuwe getuige, zoals in de zevende zittingsdag aangekondigd was, gaf de rechter bij aanvang van de zitting te kennen dat ze was vergeten deze getuige uit te nodigen. Deze derde getuige, de berlijnse agente Beken, die tijdens de G20-top een naaste collega was van Marx en Kosnik, zal dus pas in de zitting van 25 april aanwezig zijn.

Hierna volgde het besluit van de rechter aangaande het videomateriaal dat de verdediging als nieuw bewijsmateriaal had aangedragen. Volgens de Soko Schwarzer Block is de “misdaad” niet te zien op het materiaal, wat de rechter aanvoerde als reden het materiaal in zijn geheel niet te bekijken en het verzoek van de verdediging dus af te wijzen.

Al met al duurde het slechts een half uur voordat de rechter de zitting sloot. Peike houdt zich ondanks dit bizarre proces sterk, en blijft deze strijd voortzetten: voor hemzelf, en alle andere anti-G20-activisten die vervolgd worden, en nog zullen worden.

Volgende week zal het proces verder gaan in de laatste twee geplande zittingen. Om Peike te blijven tonen dat hij niet alleen staat in deze waanzin, zal er op 25 april een bus vanuit Amsterdam naar de rechtbank gaan. Hier is nog een aantal plaatsen voor beschikbaar, dus voor iedereen die ook uit solidariteit een zitting wil bijwonen: meld je zo snel mogelijk aan!

english

Yesterday, the 19th of April, the 10th day of Peike’s higher appeal took place. Like during the previous court days, a lot of comrades and sympathizers were present to support Peike.

Rather than questioning the new witness, like it was announced during the seventh day of court, the judge declared she had forgotten to invite the witness. The third witness, the Berlin cop Beken who was working closely with Marx and Kosnik during the G-20 Summit, will therefore not be present until the court day that’s scheduled for the 25th of April.

Following this, the judge’s decision with regards to the video material that the defense had brought in as new evidence was relayed. According to the Soko Schwarzer Block the “crime” was not visible on the material. The judge gave this as a reason to refrain from viewing the material and to declare it inadmissible.

All in all, it only took half an hour before the judge ended the court day. Despite of this bizarro trial, Peike remains strong. He continues the struggle: for himself, and all of the other G20 activists who are being prosecuted, or will be prosecuted in the future.

Next week the trial will continue with the last two court dates that have been scheduled. To keep showing Peike that he does not stand alone in this madness, a bus will leave from Amsterdam to the courthouse on the 25th of April. A few seats are still available, so to everyone who also wants to go to a court day in solidarity: sign up as soon as possible!

Day nine of appeal procedure

nederlands

Donderdag 5 april vond de negende dag van Peike’s hoger beroep plaats. Ook bij deze zitting was United We Stand weer buiten de rechtbank aanwezig met muziek en koffie, en bestond het publiek uit zowel Duitse als Nederlandse vrienden en kameraden.

De zitting begon met de de reactie van de aanklager op het nieuwe bewijs dat de verdediging in de vorige zitting had aangedragen. Hij stelde in zijn pleidooi dat het helemaal niet nodig is het videomateriaal nog te bekijken. Politieagent Kosnik (één van de twee tot nu toe gehoorde getuigen) zegt immers Peike de flesjes te hebben zien gooien. Er is volgens de aanklager dus geen twijfel over de vraag of Peike schuldig is aan de feiten waar hij van verdacht wordt.

Vervolgens verklaarde de rechter dat de strafdaad volgens een agent uit de Soko Schwarzer Block (1) niet in de video te zien is. Hoewel zij door dit te zeggen toonde niet al te positief tegenover het nieuwe bewijs te staan, bleef echte uitspraak over het wel of niet behandelen van het nieuwe bewijsmateriaal uit. De verdediging mag namelijk eerst nog op de reactie van de aanklager reageren, voordat de rechter daadwerkelijk besluit. Dit zal waarschijnlijk allebei op 19 april gebeuren. Tijdens deze zitting zal dan ook de nieuwe getuige gehoord worden.
Tenslotte stelde de rechter dat het pleidooi van de verdediging uit de vorige zitting wordt afgewezen. Voor haar bestaat, net als voor de aanklager, geen twijfel over het feit dat Peike schuldig is. Hierna werd de zitting gesloten.

Op dit moment staan er nog drie zittingsdagen gepland, waarbij alle steun van aanwezigen ontzettend gewaardeerd blijft. Ook zal er naar de laatste geplande zitting een bus gaan vanuit Amsterdam, waardoor we hopelijk met zo veel mogelijk mensen bij de zitting aanwezig zullen zijn om Peike te tonen dat hij er niet alleen voor staat.

(1) De SoKo Schwarzer Block is een speciaal opgerichte groep agenten die onderzoek doet naar al het bewijsmateriaal over het “zwarte blok” tijdens de G20-top.

english

The ninth day of Peike’s higher appeal took place on Thursday April 5. United We Stand were outside again with music and coffee, while inside the court room German as well as Dutch friends and comrades were present.

The session begun with the prosecution’s response to the new proof brought to court by the defense during the last session. In his plea, he argued that it is not at all necessary to look at the video material, for agent Kosnik (one of the two witnesses heard until now) has already stated he had seen Peike throw the bottles. According to the prosecution, there is thus no doubt whatsoever whether Peike is guilty of the facts he is accused of.

Subsequently the judge declared that, according to a cop from the Soko Schwarzer Block (1), the fact itself cannot be seen in the video. Although this statement indicates that she does not care too much about the new proof, an actual decision concerning whether or not to use the new material was not made. Since the defense will first have the occasion to react to the prosecution’s statement, the judge will only decide afterwards whether to use it or not. This will probably happen on April 19. During this session the new witness will also be heard.
Finally the judge stated that the defense’s plea from the last session will be disregarded. For her, as for the prosecution, there is no doubt that Peike is guilty. After this the session ended.

At this point, there are three more sessions planned, during which all support from those present continues to be extremely appreciated. There will be a bus from Amsterdam driving to Hamburg on the day of the last session; this will hopefully bring as many people as possible to the court, so we can show Peike he is not alone.

(1) The Soko Schwarzer Block is a cop unit founded specifically to investigate proof related to the “black bloc” during the G20.

Bus to the last planned court date

Featured

Everyone who registers for the bus will get an email the 19th of April (one week in advance) with the conformation whether the bus will drive and the exact location and time of departure. Everyone will be asked for a €20 donation to help cover the expenses. However, being there is far more important than money so please register regardless of whether you are able to donate!

Feel free to email for more information, invite all your friends and come join us in solidarity!

Click here for printable version of the flyer to spread around.

Day eight of appeal procedure

nederlands

Vandaag, dinsdag 3 april, was de achtste dag van het hoger beroep. Aansluitend op de afgelopen procesdag begon de zitting met het bekendmaken van de invulling van de nu nog geplande procesdagen. Zowel de rechter als de aanklager bevestigden dat hun agenda, na het horen van de nieuwe getuige, leeg is. Deze getuige, een collega van Marx en Kosnik uit Berlijn, is op vakantie, dus kan dit pas op 19 april gebeuren. De zitting van vandaag was dus volledig in te vullen door de verdediging. 

De verdediging startte met een aanvraag voor nieuw videobewijsmateriaal. De akte bevatte tot nu toe namelijk enkel algemene videobeelden van verschillende locaties en momenten tijdens de avond van de Welcome to Hell-demo. Dit materiaal was deel van de akte om ‘een impressie van de situatie te geven’, maar was voor Peike’s zaak eigenlijk volledig irrelevant. De SoKo Schwarzer Block (1) blijkt nu echter ook beelden te hebben die wél van de tijd en locatie van Peike’s arrestatie zijn. Dit materiaal heeft de verdediging vandaag aangedragen als nieuwe bewijsvoering in het proces.

Verder reageerde de verdediging uitgebreid op de argumentatie van de rechter uit de vorige zitting. Het meerendeel van het tot nu toe gebruikte ‘bewijs’ én de volledige onderbouwing voor het weigeren Peike zijn proces in vrijheid af te laten wachten, werden uitvoerig besproken en weerlegt.

Na het horen van de verdediging stelde zowel de rechter als de aanklager tijd nodig te hebben voor hun reactie op deze twee bijdragen. De zitting werd dan ook, hoewel deze van 9:00 tot 17:00 gepland stond, na slechts een half uur weer gesloten. Komende donderdag zal het proces verder gaan. In deze zitting zal in ieder geval de rechter op de bewijsaanvraag reageren.

Net als vandaag zal United We Stand donderdag weer in solidariteit  met Peike vóór de rechtbank aanwezig zijn voor iedereen die naar daarheen komt om Peike te supporten. Kom ook!

(1) De SoKo Schwarzer Block is een speciaal opgerichte groep agenten die onderzoek doet naar al het bewijsmateriaal over het “zwarte blok” tijdens de G20-top.

english

Today, tuesday the 3rd of april, was the eighth day of Peike’s appeal procedure. The hearing began with announcements of the content of all now-planned trial days. Both the judge and the prosecutor confirmed that their agenda is empty after hearing the new witness. This new witness, a colleague of Marx and Kosnik, is on vacation, so her hearing can only take place on the 19th of april. Therefore, thee session today was completely free to fill in by the defense.

The defense started with requesting new video footage as evidence. Until now, the case file only included video footage of different locations and moments during the evening of the Welcome to Hell-demo. This footage was part of the file to give a general ‘impression of the situation’, but was in Peike’s case completely irrelevant. The SoKo Schwarzer Block (1) now appears to have footage shot at the location and time of Peike’s arrest. This footage that has been requested to be brought forth as new evidence in the trial.

Furthermore, the defense reacted extensively to the judge’s argumentation from the previous session. The larger part of the ‘evidence’ that has been used up until now, as well as the complete argumentation for declining the motion to let Peike await his trial in freedom, were all extensively discussed and refuted by the defense.

After hearing the defense, both the judge as well as the prosecutor claimed needing time for their reaction to these two additions. Though it was planned to last from 9:00 until 17:00, the session ended after half an hour. Coming thursday the trial will continue. In this session at least the judge will give a reaction to the request of evidence by the defense.

Just like today, United We Stand will be in front of the courthouse, in solidarity with Peike, to be there with coffee and breakfast for everyone who comes to support Peike. Come as well!

(1) The SoKo Schwarzer Block is a specific task force within the police that was erected to do research into all the evidence concerning the “Black Block” during the G20-summit.

Freiheit für alle G20-Gefangenen! Solidemo at JVA Billwerder (Hamburg)

Today another solidemo organised by United We Stand took place at JVA Billwerder, the prison were Peike and other anti-G20 activists are kept. With around a 100 people, music and speeches we visited those who are inside. 

Destroy all prisons! Freedom for all G20-prisoners!

unitedwestand.blackblogs.org/freiheit-fuer-alle-g20-gefangenen-kommt-mit-uns-zur-jva-billwerder/

De Opstand solidair met Peike

Vandaag hebben wij een spandoek opgehangen bij Boekenwinkel De Opstand in Den Haag uit solidariteit voor Peike. Peike word al sinds de G20 in juli opgesloten in Hamburg met hevige repressie. Hij ondergaat nu nog een veroordeling van 2 jaar en 7 maanden cel straf. Met geen concreet bewijs wist de rechter hem te veroordelen als een voorbeeldfunctie voor alle G20 arrestanten door hem een hoge straf te geven.

Wij vinden de daad van de rechtbank onacceptabel. Peike is slachtoffer geworden van een strijd waar wij allemaal aan mee doen, het bevechten en bekritiseren van het kapitalisme en alle moordende en repressieve daden die daarbij komen kijken. We hopen dat Peike snel vrij word gelaten en supporten hem in zijn situatie. Wij roepen ook iedereen op om jezelf in te lezen over zijn situatie en hem een brief te schrijven uit solidariteit. Deze politieke gevangenen had ook jij kunnen zijn.

Op dit moment loopt zijn hoger beroep, deze rechtzaak is verspreid op 12 verschillende datums en word gehouden in Hamburg.

via: https://www.facebook.com/BoekenwinkelOpstand/

Day seven of appeal procedure

nederlands

Woensdag 28 maart vond de zevende procesdag van Peike’s hoger beroep plaats. Zoals aangekondigd in de vorige zitting maakte de rechter haar besluit bekend omtrent de aanvraag van nieuwe getuigen door de verdediging. De aanvraag voor het horen van een agent van de SoKo Schwarzer Block (een speciaal opgerichte groep agenten die onderzoek doet naar al het bewijsmateriaal over het “zwarte blok” tijdens de G20-top) werd afgekeurd. Deze agent kan volgens de rechter niet meer informatie over het voorval hebben dan de getuigen Kosnik en Marx al gegeven hebben. De andere aangevraagde getuige wil ze wel horen. Deze agente was op de dag van Peike’s arrestatie deel van hetzelfde team waar ook Kosnik en Marx in zaten. Zij is echter op dit moment op vakantie, dus zal pas in de zitting van 19 april gehoord worden.

Daarnaast eiste de verdediging in deze zitting weer Peike’s onmiddellijke vrijlating in afwachting van het verloop van zijn proces, met als onderbouwing onder andere de niet op elkaar aansluitende getuigenissen van Kosnik en Marx, en het meerdere keren veranderende
signalement van de flessenwerper. 
Deze zaken overtuigden de rechter echter niet. De verschillende verhalen praatte ze recht met de verschillende blikvelden van beide getuigen; Marx stond immers voorin de rij, terwijl Kosnik achteraan stond. Daarnaast stelde ze dat het ook logisch is dat de ze niet exact hetzelfde gezien en verklaard hebben omdat alles in enkele seconden gebeurde. Ook het wisselende signalement achtte ze niet relevant. Volgens haar kan samengebonden krullend haar in het donker namelijk makkelijk voor dreadlocks aangezien worden.
De rechter gelooft de getuigen nog steeds, en blijft bij de originele verdenkingen.

Tenslotte verklaarde de rechter dat haar agenda, na het horen van de derde getuige, leeg is. Desondanks worden de komende twee geplande procesdagen niet gecanceld. Haar verwachting is dat de verdediging deze zal invullen.

Ondertussen houdt Peike zich sterk. Voor iedereen die de mogelijkheid heeft om naar een van de nog geplande zittingen te komen: de solidariteit blijft nodig en wordt ontzettend gewaardeerd.

english

The 7th day of trial of Peike’s higher appeal took place on Wednesday March 28. As announced during the last session, on this day the judge would make public her decision on the defense’s request for new witnesses. The request of hearing as a witness a cop belonging to SoKo Schwarzer Block (a cop unit founded specifically to investigate proof related to the “black bloc” during the G20) was denied. According to the judge, this cop cannot have more information about the incident than the witnesses Kosnik and Marx have already given. The other requested witness will be brought before court. This cop pertained to the same team as Kosnik and Marx on the day of Peike’s arrest. At the moment however she is away on holiday, so she will only be heard in the session of April 19.

Furthermore, the defense during this session once again demanded Peike’s immediate release, i.e. awaiting the course of his court case in freedom, using as arguments the contradictory statements of Kosnik and Marx, and the repeatedly changing description of the person who threw the bottles.
These arguments however did not convince the judge. The different statements of Kosnik and Marx were justified using the witnesses’ different perspectives; at the time of the incident, Marx was standing first in line, while Kosnik stood in the back. The judge also stated it is logical they did not see or declared exactly the same thing, as everything happened in a split second. The description of the accused having changed multiple times she considered irrelevant. In the judge’s opinion, in the dark a bundle of curly hair could easily be mistaken for dreadlocks. The judge continues to believe the witnesses, and still considers the original accusations valid.

Finally the judge declared that her agenda will be empty after having heard the third witness; despite this however, the next two court days will not be cancelled. Her expectation is that the defense will fill up these days.

In the meantime Peike continues to be strong. To everyone who is able to come to one or more of the planned court days: solidarity is still necessary and much appreciated.

Day six of appeal procedure

nederlands

Vrijdag 23 maart was de zesde dag van Peike’s hoger beroep. Er waren weer veel supporters in de rechtbank en ook de soli-stand van United We Stand was weer vanaf 8 uur ’s ochtends aanwezig.

In de korte zitting (9:15-10:45) werd het laatste deel van de getuigenis van Marx afgenomen door de verdediging. De verdediging vroeg verder door op de details. Marx kon zich veel details weer ‘niet herinneren’. Uit iedere zitting komt in het bijzonder naar voren dat de beide getuigen niet meer weten met wie ze die dag aan het werk waren. Net als Kosnik, herinnert Marx zich niets over wie er om hem heen was, met wie hij in de groep liep, wie hem assisteerde bij arrestatie, fouilleren en vervoeren en met wie hij over het voorval contact heeft gehad. Meer nieuwe namen van agenten die het verloop van het voorval mogelijkerwijs ook (deels) hebben gezien, blijven dus uit.

Toen er geen vragen meer aan Marx waren, ging de verdediging door met een samenvatting van de getuigenis van Kosnik uit de eerstevierde en vijfde dag van het hoger beroep. Hieruit volgde het verzoek van de verdediging om een nieuwe smeris als getuige te horen, die mogelijk meer concrete informatie kan geven. Kosnik is de zogenaamde dader namelijk meerdere keren uit het oog verloren, zowel tijdens als direct na het voorval, en herinnert zich daarnaast over de meeste dingen niets meer. In reactie hierop stelde de aanklager dat de getuigen die nu gehoord zijn wel degelijk voldoende informatie gegeven hebben. Hij vroeg de rechter dan ook geen toestemming voor nieuwe getuigen te geven.

Hierna werd de zitting gesloten. Volgende week woensdag zal de rechter haar antwoord op het verzoek van de verdediging geven. Ook zal de verdediging in deze zitting een verslag van beide getuigenissen geven. Hopelijk wordt dan ook duidelijk hoe de nog vijf geplande procesdagen zullen worden ingevuld.

Op naar de vrijheid van Peike, sta in solidariteit met hem en kom ook naar één van de zittingen!

english

Friday, March 23 was the sixth day of Peike’s appeal. Again, there were many supporters in court and the solidarity booth of United We Stand was again present from 8 o’clock in the morning.

In the short session (9: 15-10: 45), the last part of Marx’s testimony was heard by the defense. The defense continued pressing for details and again Marx could not ‘remember’ many of them. From each session it is becoming increasingly clear that the two witnesses no longer know who they were working with that day. Like Kosnik, Marx remembers nothing about who was around him, with whom he was in the group, who assisted him in the arrest, search and transport and with whom he had contact about the incident. So there are no new names of cops who might have seen the course of the events surrounding Peike’s arrest.

When there were no more questions for Marx, the defense continued with a summary of the testimony of Kosnik from the first, fourth and fifth day of the appeal. This was followed with the defense’s request to hear other cops as witnesses, who could possibly give more concrete information, since Kosnik had lost sight of the person he wanted to arrest, both immediately and after the incident, and also recalls nothing more about most things. In response, the prosecutor stated that the witnesses who have now been heard have given enough information. He then asked the judge to therefore not grant permission for new witnesses.

The hearing was then closed. Wednesday next week the judge will give her decision regarding defense’s request. The defense will then also give a report of both the testimonies of the two cops. Hopefully it will become more clear how the five upcoming trial days will be structured.

Onward to Peike’s freedom, stand in solidarity with him and come to one of the hearings!

Day five of appeal procedure

nederlands

Vandaag werd, zoals in de rechtzaak van gisteren werd aangekondigd, verder gegeaan met de getuigenis van de Berlijnse agent Kosnik. De verdediging ging uitgebreid in op hoe alles gegaan is voordat de twee flessen gegooid zouden zijn, tot en met de daadwerkelijke arrestatie van Peike. Ook alle aanwezige groepen (de smeris, de demo en de afgesplitste spontaandemo’s) en hun samenstelling werden uitgebreid behandeld, waarbij Kosnik vandaag weer van zijn eerdere verklaringen afweek. Hoewel er tijdens deze zitting meer concrete antwoorden op het gevraagde kwamen, bleef hij, behalve van beschrijvingen waaruit blijkt dat Peike de ‘dader’ was, verklaren het zich niet meer te herinneren.

Na de lunchpauze werd de tweede betrokken smeris, Marx, gehoord. Zijn verhaal over de gebeurtenissen was uitgebreider en bevatte meer details dan dat van Kosnik, en leek op een aantal punten goed ingestudeerd. Toen er vervolgens door de verdediging op enkele zaken, waaronder het uiterlijk van de flessenwerper, de momenten vlak voor de arrestatie en de daadwerkelijke arrestatie zelf, werd ingegaan, wist hij echter op veel vragen geen antwoord. Ook Marx sprak op een aantal punten zijn eerdere verklaringen tegen. Meest opvallend vandaag was toen er gesproken werd over het emailcontact met de Hamburgse smeris; Marx verklaarde namelijk niet van het bestaan van dit contact aangaande deze zaak te weten. Ondanks dat een deel van de email specifiek aan hem, en niet alleen aan Kosnik, gericht was, zei hij deze email niet te herkennen en nooit eerder gezien te hebben.

Vrijdag zal er in de zesde dag van het hoger beroep verder gegaan worden met het horen van Marx. Natuurlijk stond er ook vandaag van acht tot vier de supportersgroep United We Stand buiten met koffie, broodjes en muziek. Peike houdt zich sterk en is blij tijdens de zittingen zo veel kameraden en vrienden te zien. Alle komende procesdagen, er staan op dit moment nog zeven gepland, zijn hier te vinden. Toon je solidariteit en kom naar die rechtbank, zodat we Peike kunnen laten zien dat hij er niet alleen voor staat!

english

Today, as announced in yesterday’s court case, the testimony of the Berlin cop Kosnik continued. The defense dealt extensively with how everything went before the two bottles were thrown, up to and including the actual arrest of Peike. Also all groups present (the cops, the demo and the split off spontaneous demos) and their composition were discussed extensively, with Kosnik deviating from his previous statements. Although during this session more concrete answers came to certain questions, Kosnik kept explaining that besides descriptions that Peike was the ‘perpetrator,’ he did not remember much more.

After the lunch break, the second cop involved, Marx, was heard. His story about the events was more extensive and contained more details than that of Kosnik, and seemed rehearsed on a number of points. When the defense dealt with some issues, including the appearance of the bottle thrower, the moments just before the arrest and the actual arrest itself, Marx did not have a ready answer to many of these questions. He also contradicted his earlier statements on a number of points. Most noticeable today was when the subject came up of the email contact with the Hamburg cops; Marx stated that he did not know of the existence of this exchange regarding Peike’s case. Despite the fact that part of the email was specifically addressed to him, and not just to Kosnik, Marx said he did not recognize this email and never saw it before.

On Friday, the hearing of Marx will continue in the sixth day of the appeal. Of course, today, as always, there was the supporters group United We Stand outside with coffee, sandwiches and music from eight to four. Peike is strong and happy to see so many comrades and friends during the hearings. All the upcoming trial days, there are seven more planned at the moment, can be found here. Show your solidarity and come to this court, so that we can show Peike that he is not alone!