Verdict in appeal procedure

nederlands

Maandag 21 januari 2019 vond de laatste zitting van Peike’s hoger beroep plaats. Om Peike te ondersteunen tijdens het vonnis waren rond de veertig vrienden en supporters uit Hamburg, Amsterdam en andere europese steden aanwezig.
Peike werd veroordeeld tot 1 jaar onvoorwaardelijke en 9 maanden voorwaardelijke celstraf. Net al is Peike’s eerste rechtszaak, had het OM in het hoger beroep 1 jaar en 9 maanden gevangenis straf geëist. De rechter heeft nu echter besloten het laatste deel van de straf (de negen maanden die Peike nog niet heeft uitgezeten) voorwaardelijk te maken. Dit betekent dus dat Peike niet terug naar de bajes hoeft.

Uit de verklaring van de rechter werd duidelijk dat de bewijsvoering van de verdediging in dit bijna een jaar durende hoger beroep er voor haar niet toe doet. Dat Peike op die avond op die kruising aanwezig was, weegt volgens de rechter dusdanig zwaar dat de tegenstrijdigheid van de verschillende getuigenissen niet uitmaakt, terwijl die getuigenissen wel het enige “bewijs” dat Peike “schuldig” is vormen.  Nog één keer werden alle aanwezigen door het niet kloppende signalement, het “verzet” bij arrestatie (door het in feutushouding op de grond liggen) en de grote schade die de geworpen flessen hadden kunnen veroorzaken, geleid. Net als in Peike’s eerste vonnis bleek dit genoeg voor een veroordeling voor zware mishandeling, verzet bij arrestatie en verstoring van de openbare orde.

Alle mogelijke updates zullen op deze website gepubliceerd worden. (Op dit moment bestaat de kans nog dat er in cassatie gegaan wordt.) Daarnaast zullen alle benefieten hier aangekondigd worden; De advocaatkosten zijn op dit moment namelijk nog niet rond.

Vrijheid voor alle noG20activisten! 
Tegen de G20, tegen elke staat.

english

Last Monday, January 21 2019, the final hearing in Peike’s higher appeal took place. To support Peike while he received the verdict, around 40 friends and allies from Hamburg, Amsterdam and several other European cities were present.
Peike was sentenced to one year of unconditional imprisonment and a suspended prison sentence of 9 months. In line with Peike’s first courtcase, the prosecution again demanded a prison sentence of 1 year and 9 months. However, since the judge has now decided to suspend the final part of the sentence (the 9 months that Peike has not served yet) Peike will not have to go back to prison.

It became clear from the judge’s statement that the evidence the defense has given during the higher appeal (that lasted almost a year) does not matter to her at all. To the judge, Peike’s being present on the crossing that night carries so much weight that all of the contradictions in the given testimonies mean nothing to her, even though those testimonies are the only “evidence” that support the claim that Peike is “guilty.” Once more, everyone who was present was presented with the not matching suspect description, the “resistance” during the arrest (lying on the ground in fetal position) and the severe damage that the thrown bottles possibly could have led to. Again, just like in the first verdict Peike received, this was deemed enough to convict him for aggravated assault, resisting arrest and disturbance of public order.

All further updates will be published on this website. (At this time it is still a possibility that an appeal in cassation will follow.) Additionally, all upcoming benefits will be announced here: money is still needed to cover the costs of the lawyers.

Freedom for all noG20 activists!
Against the G20, against every state.

Day 38 and 39 of appeal procedure: Verdict will follow the 21st!

Last Thursday and Friday two hearings of Peike’s appeal procedure took place. For the first time in this trial, Peike spoke himself. He made a statement about his personal situation and his time in prison. Furthermore all of the new/recent input of the defense was once more rejected.

After this, the judge closed the file and the defense had their final plea. In an extensive statement, they once again went through all the evidence, witnesses and the total course of the trial. Than, they of course asked for Peike’s full acquittal.
The public prosecutor also had his final plea. As we already knew, he still is convinced of Peike’s “guilt” and finds his “crimes” off great importance. Just like the public prosecuter did in Peike’s first trial, he again asked for a  jail sentence of 1 year and 9 months. (Eventough this same sentence was asked for in his first trial, Peike nevertheless got sentenced to 2 years and 7 months in prison.)

Monday the 21st of January the verdict will follow. This might mean that Peike has to go back to prison. Let’s show him, the judge and the state that he doesn’t stand alone.

Come to Hamburg in solidarity with Peike!

Hearing: 21st of January, 14:30 (coffee from 14:00) Sievekingplatz 3, Hamburg

Dag 37 van het hoger beroep

Donderdag 20 december vond de 37e zitting van het hoger beroep plaats. Deze laatste zitting van 2018 duurde, zoals we in dit proces al zo veel vaker hebben gezien, slechts 15 minuten. Desondanks waren er weer zowel Amsterdamse als Hamburgse supporters, inclusief de soli-stand met koffie en muziek.

De verdediging startte de zitting met een reactie op een besluit van de rechter uit de afgelopen zitting. Dit besluit dat de aanvraag afwees, onderbouwde de rechter met een geheel nieuwe, aan elkaar geprate versie van de getuigenissen van Marx en Kosnik. De onjuistheid hiervan werd deze zitting door de verdediging benoemd en uiteengezet.
Hierna volgde een verzoek tot het horen van een nieuwe getuige. Agent Olaf Sasz was 6 juli werkzaam in de GeSa (De Gefangensammelstelle, een tijdelijk cellencomplex dat speciaal voor de G20-top was opgezet in Hamburg.) waar hij het bureaucratische proces aangaande Peikes arrestatie en de zaken waar hij van verdacht wordt, startte.
Zowel de rechter als de aanklager hadden hier geen directe reactie op, waardoor de zitting hierna gesloten werd.

Peikes proces zal in 2019 verder gaan. Daarmee hangt hem dus ook nog altijd een zware veroordeling boven het hoofd. Solidariteit is dus ook nog steeds hard nodig. Kom naar Hamburg om een zitting bij te wonen, organiseer een benefiet of doneer via de rekening; Alle support is welkom en wordt ontzettend gewaardeerd.

Dag 36 van het hoger beroep (en nieuw geplande zittingsdagen!)

De zitting op 13/12 bestond volledig uit afwijzingen van de rechter aangaande verschillende verzoeken van de verdediging. Frau Meyer gaat niet gehoord worden en er gaat geen nieuw videomateriaal opgevraagd worden. De rechter onderbouwde deze besluiten met de getuigenissen van Marx en Kosnik. Aan de originele, daadwerkelijke getuigenissen werd echter niet gehouden. In het duitse rechtssysteem wordt alles dat in de rechtbank gezegd wordt (getuigenissen, verklaringen, uitspraken, etc.) namelijk niet meegeschreven of op een andere manier zwart op wit gezet. In haar besluiten maakte de rechter flink gebruik van deze gang van zaken; de getuigenissen werden zo aan elkaar gepraat dat ze haar besluiten ondersteunden.
Daarnaast verklaarde de rechter dat de Berlijnse politie inderdaad de volmacht had bevelen te geven in Hamburg en wees ze de aanvraag tot daadwerkelijke opheldering van de email over de Berlijnse ondersteuning tijdens de G20-top af.

Hierna werd de zitting gesloten. De Hamburgse soli-stand was weer aanwezig, net als een groep Amsterdamse vrienden en supporters. Na de zitting de 20e zal het proces in het nieuwe jaar verder gaan op de nieuw geplande zittingsdagen.
Alle steun wordt gewaardeerd, kom allemaal naar de rechtbank!

Donderdag 20 december (9:00-16:00)
Donderdag 10 januari (8:00-9:30)
Vrijdag 11 januari (13:30-18:00)
Maandag 21 januari (14:30-18:00)

Dag 34 en 35 van het hoger beroep

De zitting van donderdag 6 december begon met de tegenargumentatie van het  OM op het uitgebreide pleidooi van de verdediging van de vorige keer, waaruit in ieder geval bleek dat het OM het opvragen van de videobeelden niet nodig vond.
Hierna volgden er nog twee nieuwe verzoeken van de verdediging. Ten eerste werd gevraagd Frau Meyer als getuige op te roepen. Zij is ook in andere anti-G20-zaken bezig alle videobeelden, waaronder de beelden van het tijdstip en de plaats van Peikes “delict”, nauwkeurig te onderzoeken voor de politie. Daarna vroeg de verdediging ook om opheldering over de met zwart gecensureerde tekst in het mailverkeer tussen de Hamburgse en de Berlijnse politie in de aanloop naar de G20-top. (Er is toen gecommuniceerd tussen deze twee corpsen, een deel van deze communicatie zit ook in de akte, daarvan is echter ook een deel met zwart onzichtbaar gemaakt.) Tenslotte werd daarnaast ook de vraag of de Berlijnse politie in Hamburg wel de bevelen had mogen geven, aangekaart.

Hierop volgde een twee uur durende pauze waarna de rechter geen uitspraak deed over de die ochtend verzochten dingen, maar wel het volledige 56 pagina’s tellende pleidooi van de verdediging van de vorige zitting afwees. Al het gevraagde werd als niet ter zaken doende afgedaan. Alle gevraagde getuigen en al het gevraagde beeldmateriaal gaan dus niet gebruikt worden.

De zitting van de dag daarna begon met het voorlezen van een mail van de Hamburgse politie aan de Berlijnse politie, met het verzoek om mogelijke ondersteuning tijdens de G20-top. (In deze mail zijn delen van de tekst met zwart weggewerkt.) De vraag van de verdediging uit de voorgaande zitting, was echter om opheldering van de zwarte gedeeltes in de tekst. De rechter las de mail weliswaar voor, maar las daarbij ook voor dat een deel van de tekst zwart doorgestreept was… Van enige opheldering was dus geen sprake.

Ook werd er verdergegaan over de kwestie of de Berlijnse politie wel gemachtigd was orders uit te delen in Hamburg. Het OM verklaarde dat er een verordening was voor de Berlijnse politie om de Welcome to Hell demonstratie te begeleiden, waarop de verdediging reageerde dat deze demonstratie al was afgelopen op het moment van Peikes arrestatie. Daardoor was de verordening voor de Berlijnse politie toen dus ook al niet meer geldig. Hierop antwoordde het OM dat de verordening voor de gehele G20-top was, waarop de verdediging vroeg waarom hij dit niet transparanter maakte door bijvoorbeeld de zwartgemaakte tekst inzichtelijk te maken.

Tenslotte heeft de verdediging het OM er nog op gewezen dat hij door het ontkennen van het bestaan van de video-opnames, de getuigenissen van Kosnik, Marx, Daeschner en Krislak ongeloofwaardig maakt omdat ze allemaal het bestaan van opnames hebben bevestigd. Bovendien is Meyer er (in de vorige zitting door de verdediging aangevraagd als getuige) die al het videomateriaal nauwkeurig en doelgericht heeft uitgezocht. Nogmaals werd gevraagd waarom het gerecht niet wil accepteren dat er videobeelden zijn en niet wil weten wat daarop staat.

De rechter had vervolgens de rest van de dag nodig om een besluit te vormen, waardoor iedereen binnen een uur weer buiten stond en het proces 13/12 weer verder gaat. Ook is er begonnen met het plannen van nieuwe zittingsdagen. Zodra deze bekend zijn zullen die hier gepubliceerd worden.

Tot die tijd staan er deze en volgende week nog twee zittingen gepland. Kom ook, in solidariteit met Peike!

Dag 33 van het hoger beroep

Afgelopen maandag, 26 november, vond de 33e zittingsdag van Peike’s hoger beroep plaats. Hierin kreeg de verdediging het woord. In een 56 pagina’s tellend pleidooi werd nog eens goed uiteen gezet hoe elke poging de videobeelden, zowel die waarop de flessenworpen te zien zouden zijn als ook de beelden van Peikes arrestatie, op te vragen of bij de politie te kunnen bekijken, werd afgewezen op grond van op onwaarheden gestoelde onderbouwingen. Ook wees de verdediging meermaals op het feit dat de rechter, door niet al het mogelijke bewijs voor het uitzoeken van wat er daadwerkelijk gebeurd is, te gebruiken, niet aan de ophelderingsplicht van het gerecht voldoet.

De verdediging verklaarde hoe uit de tot nog toe ontbrekende videos overduidelijk zal blijken dat de eerste en tweede worp nooit door dezelfde persoon kunnen zijn gedaan. De tweede worp kwam namelijk uit een totaal andere hoek dan de eerste, terwijl getuige Marx ook verklaarde dat er slechts enkele seconden tussen de twee worpen zaten. De twee flessen moeten dan dus ook door twee verschillende mensen zijn geworpen. Daarnaast claimt Marx alleen de werper van de tweede fles te hebben gezien en gefixeerd in zijn blikveld te hebben gehouden. Hierdoor kan Peike dus nooit de eerste fles hebben geworpen, waarop de conclusie zou moeten zijn dat hij dan ook geen verdachte meer voor die eerste worp meer is. Ook voor de tweede worp is het onlogisch Peike als verdachte te hebben; Marx verklaarde immers dat deze persoon ‘rastaharen’ had, (die Peike niet had of heeft).

Ondanks het belang van deze beelden voor de bewijsvoering, wees de rechter alle pogingen van de verdediging deze beelden wél boven tafel te krijgen, af. Dit onderbouwde ze steeds met het belachelijke argument dat er al videobeelden bij de akte zitten. Dat deze beelden van totaal andere tijdstippen en andere locaties zijn en dat de enige video die wél over de juiste locatie gaat, een gat van vier minuten heeft, precies op de tijd van Peikes arrestatie, blijkt voor de rechter onbelangrijk.

Hoewel meerdere getuigen hebben verklaard dat de missende beelden wel ergens moeten zijn, en zelfs de Hamburgse politie bij de overdracht van de beelden die nu wel in de akte zitten, verklaarde dat dit de voorlopige beelden waren en dat de rest nog volgt, blijft de rechter van mening dat deze beelden niet voor handen zijn. Ook houdt ze vast aan haar eerdere argumentatie over het überhaupt opvragen van de beelden; dit lijkt haar, gezien we Marx en Kosniks getuigenissen hebben, overbodig. (Dat deze twee getuigenissen vol tegenstrijdigheden zitten, maakte haar natuurlijk weer niet uit.)

Al met al zijn deze afwijzingen ongegrond en gaat de rechter hiermee niet volgens de ophelderingsplicht te werk. De rechter kan niet oordelen of ontbrekende beelden wel of niet belangrijk zijn, als deze beelden niet gezien zijn.

Na dit pleidooi waarin de verdediging elke afwijzing van de rechter nog eens goed tegen het licht hield om ze vervolgens onderuit te halen, verzocht de verdediging ook nog enkele betrokken politieagenten (nogmaals) als getuige te horen.

Volgende week donderdag gaat het proces weer verder. Op dit moment staan er nog vier zittingen gepland. Kom ook naar Hamburg in solidariteit met Peike! (Ga voor meer informatie over waar en wanneer naar de events-pagina.)

Dag 32 van het hoger beroep

Dinsdag 13 november vond er, na een periode van zeven weken waarin er enkel formaliteitszittingen van vijf minuten gepland waren, weer een langere zittingsdag in Peike’s hoger beroep plaats. Voor deze zitting was agente Daeschner als getuige op geroepen, en kwam ze ook daadwerkelijk opdagen. Haar getuigenis over wat er de avond van Peike’s arrestatie allemaal gebeurd is, bestond vervolgens uit een duidelijk geïnstrueerd en van te voren ingestudeerd verhaaltje. Verder wist ook deze agent zich bij de vragen van de verdediging steeds niets te herinneren…
Ondanks dit geheugenverlies verklaarde Daeschner wel dat videobeelden enkel in de akte worden opgenomen als de filmende agent tijdens het filmen een strafdaad ziet. Is er geen verzet of strafdaad gezien, is er dus ook geen automatische documentatie van de beelden.

Ondanks dat er voor deze zitting drie uur was uitgetrokken (in dit proces inmiddels een behoorlijk lange tijd…), gebeurde er verder niet echt iets. Maandag 26 november zal het proces vervolgd worden.

Day 31 of appeal procedure

nederlands
 
Maandag 29 oktober vond de 31e zittingsdag van Peike’s hoger beroep plaats. Hierin las de rechter haar besluit op een verzoek van de verdediging van heel lang terug voor. De verdediging had in dit verzoek gevraagd om politieagent Beeken, degene die tijdens de avond van Peike’s arrestatie verantwoordelijk was voor de video-opnames, als getuige te horen. Daarnaast reageerde ze ook op het verzoek om het opvragen van het belangrijkste deel van de videobeelden van die avond. De beelden van 6 juli 2017 die nu voorhanden zijn, stoppen namelijk op 23.37u en gaan verder op 23.41u. Precies de vier minuten waarin Peike’s arrestatie plaats heeft gevonden, ontbreken dus.
De rechter heeft deze verzoeken, zoals we inmiddels gewend zijn, afgewezen, met als reden dat  ‘We immers de getuigenissen van agenten Marx en Kosnik hebben’. Dat deze beelden de getuigenissen van Marx en Kosnik niet ondersteunen, bevestigd deze afwijzing.
 
Dit alles duurde in totaal weer slechts vijf minuten. Peike moest er echter wel weer voor op en neer naar Hamburg…
 
english
 
The english version of this update will be published here as soon as possible.

Overzichtsartikel van juli tot en met oktober; oproep tot solidariteit!

nederlands

Op 11 juli werd in de 22e zittingsdag van Peike’s hoger beroep weer veel bewijsvoering van de verdediging afgewezen. Des te onverwachter kwam de officier van justitie op 12 juli met het voorstel dat Peike op een grote borgsom uit de gevangenis mocht komen. Anders dan bij andere anti-G20-gevangenen zou hij wel Hamburg uit mogen, met als voorwaarde bij elke zittingsdag aanwezig te zijn. Die middag kwam, na iets meer dan een jaar gevangenis, Peike eindelijk vrij.

De dag hierna ging het proces gewoon verder. Weer werd veel bewijsvoering van de verdediging afgewezen en werden er nieuwe zittingen gepland. In de aanloop naar de eerst daarop volgende zitting (gepland op 13 augustus) kwam de verdediging echter met een wrakingsverzoek. De rechter voldeed met deze zitting namelijk, zonder het afleggen van een verklaring, niet aan de wettelijk voorgeschreven tijd die tussen twee zittingen mag liggen. (Een periode van drie weken.) In de daarop volgende weken breidde de verdediging het wrakingsverzoek steeds met verdere argumenten uit. Uiteindelijk is de wraking met een verklaring die op volledig andere argumenten inging dan die die de verdediging had aangedragen, afgewezen.

Ondertussen loopt het proces nog steeds, met alle waanzin van staat en rechter die we in het afgelopen jaar zijn tegengekomen. Bij aanvang van een procesdag waarop een getuige gehoord zou worden, kwam de rechter er pas diezelfde ochtend achter dat de desbetreffende getuige helemaal niet op de oproep gereageerd had. Er werden weer meerdere zittingen op het laatste moment gecanceld, en als ze wel doorgingen, duurde ze soms maar vijf minuten. Voor al deze onzinzittingen moet Peike wel op en neer naar Hamburg omdat hij anders weer vast komt te zitten. Verder wordt in het proces nog steeds vrijwel alle bewijsvoering van de verdediging afgekeurd. Een zware veroordeling hangt Peike dus nog altijd boven het hoofd. Naast alle andere gevolgen die dit kan hebben, zullen door proces- en advocaatkosten ook de financiële gevolgen hiervan groot zijn.

Hoe blij wij ook zijn dat Peike zich niet meer tussen de vier muren van JVA Billwerder bevind; “vrij” is hij nog absoluut niet. Solidariteit blijft dus hard nodig. Voor ieder die een benefiet of infoavond wil houden: de supportgroep is via freepeike@riseup.net te bereiken voor eventueel gewenste infopraatjes, publicaties op de website of andere ondersteuning. Alle data van komende zittingsdagen zullen hier gepubliceerd worden voor mensen die Peike in de rechtbank willen komen supporten. Samen kunnen we het hoofd bieden aan de voortdurende repressie. Solidariteit is en blijft daarvoor noodzakelijk.

engels

The english version of this update will be published here as soon as possible.

Day nineteen of appeal procedure

Vorige week vrijdag was weer een zitting van een halfuur gepland, die dit keer wel door ging. De zitting begon met het voorlezen van een verklaring van Peikes advocaat Alexander, waarin hij nog maar eens de tegenstellingen in de verklaringen van de smerissen die in de afgelopen
zittingen als getuige hebben opgetreden duidelijk maakte. Vervolgens gaf de rechter haar oordeel over twee bewijsaanvragen: het Dienstplan van de politie van de avond van het voorval werd als bewijsstuk afgewezen, omdat dat zogenaamd niet relevant is voor deze zaak. Ook agent Heinze hoeft niet als getuige op te komen dagen, omdat de rechter vindt dat de twee reeds gehoorde agenten uit zijn groep genoeg informatie hebben gegeven. De rechter maakte al met al duidelijk dat ze haar mening klaar heeft, en geen belang hecht aan het rechtvaardig behandelen van Peikes zaak. 

Peike blijft knokken voor zijn zaak, en wij ook. Kom naar de rechtbank. De volgende zitting is  vrijdag 5 juli, van 8 uur tot half negen ‘s ochtends.