Day sixteen of appeal procedure

nederlands

Gisterochtend, 17 mei, werd slechts twee uur voor aanvang van de zitting bekend dat de gehele zittingsdag niet door ging. De reden hiervoor werd niet bekend gemaakt.

Hoe dan ook, wij laten ons niet demotiveren door al deze belachelijk korte of zelfs gecancelde zittingen. Wij blijven strijden voor Peike’s vrijheid, en tot die tijd: kom allemaal naar Hamburg, om Peike en het gerechtshof te tonen dat we solidair zullen blijven, wat ze ook doen.

engels

Yesterday morning, the 17th of May, two hours before the start of the hearing, the judge cancelled the entire court day. The reason for cancelling was not made public.

However, we will not be demotivated by these ridiculously short or cancelled hearings. We will keep fighting for Peike’s freedom, and until than – come to Hamburg, to show Peike and the court that we will stay in solidarity, whatever they do.

Day fifteen of appeal procedure

nederlands

Vandaag, 14 mei, vond de 15e zittingsdag van het hoger beroep plaats. De rechter begon met de verklaring nog geen reactie te hebben op twee van de drie aanvragen uit de vorige zitting omdat ze te weinig tijd had gehad en eerst nog nieuwe zittingsdagen wilde plannen…

Hierna volgde een nieuwe aanvraag van de verdediging waarin om het horen van agent Heinze werd gevraagd. Heinze werkte 6 juli (de dag van Peike’s arrestatie) samen met Marx en Kosnik. Na het voorval belde hij de “Entscheider” (degene die besluit of iemand in de GeSa (1) wordt voorgeleid voor langere vasthouding en degene die de “Laufzettel” (2) begint) om door te geven dat er een arrestatie had plaats gevonden en te verklaren dat er maar één getuige was (namelijk Marx). 

De zitting eindigde met de reactie van de rechter op de vierde aanvraag uit de vorige zitting (aangaande het aan de akte toevoegen van het emailcontact tussen de verschillende corpsen); de emails werden voorgelezen en zijn inmiddels toegevoegd aan de akte. Vervolgens werd de zitting, na minder dan een half uur, alweer gesloten.

Er zijn ondertussen een aantal nieuwe data gepland, waar mogelijk later nog enkele zittingen tussen gepland kunnen worden. Peike blijft ongelofelijk sterk (via de telefoon kwam net “They can all lick my livelong lust for limitless liberty” binnen) en geniet van de mensen die hem komen supporten. Mocht je naar een zitting willen komen en een slaapplek nodig hebben: neem contact op met de supportgroep via freepeike@riseup.net!

(1) De Gefangensammelstelle, een tijdelijk cellencomplex dat speciaal voor de G20-top was opgezet in Hamburg.
(2) De Laufzettel, het document dat van begin tot eind met een arrestant mee door het bureaucratische proces gaat en alle informatie omtrent de persoon en de procedures bevat.

english

Today, May 14, was the 15th day of the appeal. The judge started by stating that she did not yet have a response to two of the three requests made on the previous court day because she did not have enough time and wanted to plan new court dates first…

After this there was a new request from the defense. In this they asked for the hearing of officer Heinze. On the 6th of July (the day of Peike’s arrest) he was working together with Marx and Kosnik. After the incident he called the “Entscheider” (the person that decides whether someone in the GeSa (1) will be arraigned to be held longer and the person who starts the “Laufzettel” (2). Heinze informed this person that there had been an arrest and that there was only one witness (namely Marx).

The court day ended with the response of the judge to the fourth request made on the previous court day (regarding the adding of email correspondence between different police forces as evidence); the emails were read aloud and have been added to the files. After this the court session was closed after less than half an hour.

In the mean time a number of new court days have been planned, it is possible that there will be more dates in between these dates. Peike remains incredibly strong (over the phone; “They can all lick my livelong lust for limitless liberty”) and enjoys that people come and support him. Should you want to come to a court date and you need a place to sleep; contact the support group through freepeike@riseup.net

(1) Gefangensammelstelle, a temporary prison complex created specifically for the G20 in Hamburg.
(2) Laufzettel, the document that from beginning to end goes along with the arrestee through the burocratic process and that contains all the information about the person and the procedures.

Day fourteen of appeal procedure

nederlands

Vrijdag 11 mei vond de veertiende dag van Peike’s hoger beroep plaats. Deze zitting werd met vier aanvragen vrijwel volledig ingevuld door de verdediging. Dit begon met de aanvraag voor het uitnodigen van drie nieuwe getuigen aangaande het in de achtste zittingsdag aangevraagde videomateriaal dat in de tiende zittingsdag is afgekeurd als bewijsmateriaal. 

Ten eerste vroeg de verdediging om agent Witte, werkzaam voor de SoKo Schwarzer Block (1), te horen. Hij heeft het videomateriaal van de SoKo doorzocht maar kreeg daarvoor enkel twee foto’s van Peike, die op een later moment genomen zijn. Zijn uiterlijk en kleding tijdens het voorval waren voor Witte dus onbekend. Daarnaast is hem alleen gevraagd in de video’s naar Peike te zoeken en helemaal niet naar het voorval zelf. Ook was tijdens deze zoektocht nog niet al het materiaal verzameld bij de SoKo.

Daarna werd om agent Dosen gevraagd. Ook hij heeft naar video’s gezocht, maar op andere locaties dan die van de arrestatie, waarbij ook hij enkel naar Peike heeft gezocht, en niet naar wat er verder daadwerkelijk gebeurd is.
Tenslotte werd gevraagd agent Klaffert als getuige bij de zaak te betrekken. Hij maakte de compilatie om de situatie rond de locatie te schetsen (het enige videomateriaal in de akte) maar kreeg daarbij niet eens de informatie dat er daar überhaupt iets zou zijn voorgevallen.

Daarnaast werd in deze aanvraag ook gereageerd op het besluit het videomateriaal af te keuren. Er is toen namelijk door de rechter gezegd dat er wel naar de flessenworpen is gezocht, wat simpelweg niet waar is. Dit argument voor het afwijzen van het nieuwe bewijs is dus zeker niet afdoende. 

Vervolgens vroeg de verdediging in de tweede aanvraag om het uitnodigen van agent Massner als nieuwe getuige. Hij heeft agent Witte de opdracht gegeven in het videomateriaal te zoeken, en daarbij dus ook de totaal onvolledige informatie over naar wat er gezocht moest worden gegeven. Zonder zelf naar de video’s te hebben gekeken, heeft hij vervolgens verklaard dat de daad van Peike niet op het materiaal te zien was, wat voor de rechter genoeg was het materiaal te weigeren als nieuw bewijs.

Hierna pleitte de verdediging in de derde aanvraag voor het als getuige uitnodigen van agent Krischlak. Hij was tijdens de arrestatie werkzaam in dezelfde groep als getuigen Kosnik en Marx en kan hopelijk meer vertellen over het voorval en de hoe het handelen van zijn groep toen geweest is.

Tenslotte werd in de vierde aanvraag gevraagd om het aan de akte toevoegen van de mail van de Hamburgse politie aan Marx en Kosnik. Dit document mist ondanks haar relevantie nog steeds in het dossier.
Ook kondigde de verdediging aan dat er binnenkort nog een aanvraag voor een nieuwe getuige komt, omdat de tekst voor de aanvraag tijdens deze zitting nog niet af was.

Terwijl de aanklager nog niet op de aanvragen wilde reageren, besloot de rechter al dat agent Krischlak zo snel mogelijk gehoord gaat worden. Volgende week zal de rechter op de andere drie aanvragen reageren en zal hopelijk ook begonnen kunnen worden met de getuigenis van Krischlak.

Aankomende week zal het proces vervolgd worden op maandag en donderdag. De nieuw geplande zittingen daarna zijn nog niet bekend, maar zullen zo snel mogelijk hier gepubliceerd worden. Toon je solidariteit aan Peike en kom ook naar de Hamburgse rechtbank!

english

Friday, May 11, was the fourteenth day of Peike’s appeal. With four requests, this day was almost entirely filled by the defense. This started with a request for inviting three new witnesses in relation to the videomaterial that was requested on the eighth day of court and denied as evidence on the tenth day of court.

First of all the defense asked to hear officer Witte, who works for the SoKo Schwarzer Block (1). He has searched the video material but to do so only received two pictures of Peike, which were taken at a later time. Because of this Witte was unfamiliar with his looks and clothing during the incident. Secondarily he was only asked to look for Peike in the video evidence, but not for the incident itself. An other factor is that during this search not all video material had been collected at the SoKo yet.

After this the defense asked for officer Dosen. He too has searched for video’s, but in different locations than that of the arrest. He too has only searched for Peike, and not for what has actually happened.

Finally the defense asked to add officer Dosen as a witness to the case. He made a compilation in order to show the situation around the location (the only videomaterial in the files) but was not even told that there had been an incident there.

In this request there was also a response to the video material not being admitted as evidence. This is because the judge had said that the material had been searched for bottle throwing, something that is simply not true. This argument for denying the new evidence is therefore not sufficient.

In the second request the defense asked to invite officer Massner as a new witness. He is the one that ordered officer Witte to search the video material and in this he has given incomplete information as to what the material had to be searched for. Without having seen the video evidence himself he has gone on to declare that the incident that Peike stands accused of was not visible in the material. This was enough for the judge to deny the material as new evidence.

After this the defense asked in a third request to call on officer Krishlak as a witness. During the arrest he was part of the same group as witnesses Kosnik and Marx and can hopefully say more about the incident and about the actions of his group at the time.

Finally there was a fourth request to add the email from the Hamburg police to Marx and Kosnik to the evidence. This document is, despite its relevance, still not part of the file.

The defense also announced that there will soon be another request for new witnesses, because the text for the request was not yet finished.

While the prosecutor did not yet want to respond to the requests, the judge already decided that officer Krischlak will be heard as soon as possible. Next week the judge will respond to the other three requests and there will hopefully be a start to the hearing of Krishlak.

Next week the process will continue on Monday and Thursday. The newley planned court dates after this are not yet known, but will be published as soon as possible. Show your solidarity with Peike and come to the court in Hamburg!

Day thirteen of appeal procedure

nederlands

De dertiende zittingsdag in Peike’s hoger beroep vond op 9 mei plaats. In de vorige zitting was de de Laufzettel, het document dat van begin tot eind met een arrestant mee door het bureaucratische proces gaat en alle informatie omtrent de persoon en de procedures bevat, nog niet in de akte aanwezig. Deze zitting waren er wél twee nieuwe documenten aan de akte toegevoegd, wat het vervolg van de getuigenis van agente Beecken mogelijk maakte. Beide nieuwe documenten bleken na vragen van de verdediging over de inhoud en opmaak van zo’n Laufzettel, echter geen Laufzettels te zijn. De SoKo Schwarzer Block (1) had simpelweg twee andere documenten over Peike uit de GeSa (2) opgestuurd. Dit zorgde voor een aantal onderbrekingen waarin de rechter probeerde contact op te nemen met een Hamburgse agent die de Laufzettel mogelijkerwijs wél kon opsturen, zodat de getuigenis over de Laufzettel eindelijk echt kon plaats vinden.

Tijdens een langere pauze slaagde de rechter erin iemand te bereiken en was er een scan van de Laufzettel in de rechtbank aanwezig. Toen de verdediging op verscheidene rubrieken uit dit document inging, bleek getuige Beecken aan de meest relevante zaken geen herinnering te hebben en kon ze de inconsistente informatie die was ingevuld niet aan de verdediging verklaren. Toen de verdediging geen verdere vragen had, werd de zitting gesloten. In de komende week staan er nog drie zittingen gepland waarbij solidariteit door aanwezig te zijn hard nodig is!

(1) De SoKo Schwarzer Block is een speciaal opgerichte groep agenten die onderzoek doet naar al het bewijsmateriaal over het “zwarte blok” tijdens de G20-top.
(2) De Gefangensammelstelle, een tijdelijk cellencomplex dat speciaal voor de G20-top was opgezet in Hamburg.

english

The 13th courtday of Peike’s higher appeal took place on May 9th. During the previous courtday, the Laufzettel was still missing from the file. (The Laufzettel is a document that contains all the information regarding an arrestee’s persona and procedure. The document accompanies them throughout the bureacratic process.) This courtday two new documents were added to the file, which seemed to make it possible to resume officer Beecken’s testimony. However, when the defense inquired about the typical content and style of a Laufzettel, it turned out the new documents that were added were in fact not Laufzettels. The SoKo Schwarzer Block (1) had simply sent two other documents concerning Peike from the GeSa (2). This was cause for several intermissions during which the judge tried to contact a Hamburg cop who would possibly be able to send the Laufzettel, so that the testimony concerning the Laufzettel could finally take place.

During an extensive break, the judge finally succeeded in reaching someone who was able to arrange for a scan of the Laufzettel to be present in court. When the defense inquired after several sections from this document, it was found that the witness Beecken had no recollection of most of the relevant issues. As such, she couldn’t account for the inconsistent information that had been written down. When the defense had no more questions, the hearing was closed. In the upcoming week, three more courtdays have been planned. Solidarity in the form of being present is direly needed!

(1) The SoKo Schwarzer Block is a specially formed group of cops who research all of the evidence concerning the “black bloc” during the G20-summit.
(2) The Gefangensammelstelle, a temporary cellcomplex in Hamburg that was built especially for the G20-summit.

Day eleven and twelve of appeal procedure

nederlands

Gisteren, op 25 april, werd Peike’s hoger beroep vervolgd met een elfde zittingsdag. Deze keer was de nieuwe getuige eindelijk wél aanwezig, en kon de zitting dan ook beginnen met haar getuigenis.

Tijdens de G20-top was deze agente Beecken werkzaam in de GeSa (de Gefangensammelstelle, een tijdelijk cellencomplex dat speciaal voor de G20-top was opgezet in een leegstaande supermarkt.) Hier heeft zij agent Marx met Peike ontvangen, Marx achter een computer gezet voor zijn verslag van het voorval en Peike van zijn rechten en aanklacht op de hoogste gesteld. Ook stelde zij het “Zufuhrbericht” op: een document dat dient voor het voorleiden bij de rechter die beslist heeft dat Peike niet direct weer vrijgelaten werd. Opmerkelijk was echter dat zij in dit Zufuhrbericht slechts over één geworpen fles en één geval van mishandeling sprak. Toen de verdediging hier gister in de zitting op in ging, verklaarde Beecken, hoe onbegrijpelijk ook, dat zij niets bedoeld had met dit enkelvoud en dat ze wel degelijk twee flessen bedoeld had.

Ook werd er uitgebreid gesproken over de “Laufzettel”: een document dat van begin tot eind met een arrestant mee door het bureaucratische proces gaat en alle informatie omtrent de persoon en de procedures bevat. Omdat dit document nog niet in de akte zat, heeft de verdediging de toevoeging hiervan aangevraagd.

Omdat de getuigenis nog niet klaar was toen de zitting afliep, werd deze afgemaakt in de zitting van vandaag, donderdag 25 april. Terwijl er gister al veel duitse en nederlandse supporters aanwezig waren, waren dit er vandaag nog meer: meer dan 30 vrienden en kameraden waren met de bus uit Amsterdam gekomen om de zitting bij te wonen, en daarnaast waren er natuurlijk ook de duitse supporters, waardoor de publieke tribune van de rechtszaal helemaal vol zat.

Ondanks de toezegging om, op aanvraag van de verdediging, de Laufzettel aan de akte toe te voegen, was deze vandaag nog niet in de zitting aanwezig omdat het volgens Beecken moeilijk is deze te bemachtigen. Na nog enkele vragen van de verdediging aan getuige Beecken werd de zitting dan ook gesloten. Zowel de rechter als de advocaten hebben pas weer vragen wanneer ze de Laufzettel hebben gekregen.

Peike genoot zichtbaar van de enorme opkomst in de rechtbank. Tot nu toe waren er twaalf zittingen gepland, waarvan vandaag de laatste was. De vandaag nieuw geplande zittingen zijn onder ‘events’ te vinden. Kom Peike ook steunen in de rechtbank in Hamburg!

english

Yesterday, April 25, Peike’s higher appeal continued with the eleventh day of trial. This time the new witness was finally present, so the session could begin with her witness statement.

During the G20 this cop, Beecken, worked at the GeSa (Gefangensammelstelle, a temporary cell complex that was set up specifically for the G20 in a vacant supermarket). This is where she received agent Marx with Peike. Marx was put in front of a computer to write his report on the incident and Peike was informed of his rights and the accusation. Beecken also wrote the “Zufuhrbericht”, a document which is used when an arrestee is brought in front of a judge for the first time; in Peike’s case this judge decided he would not be released immediately. It is remarkable that this Zufuhrbericht only mentions the throwing of one bottle and one case of assault. When the defence pointed this out yesterday during the session Beecken stated, however incomprehensible that may be, that she did not mean anything with the use of the singular and indeed had meant two bottles instead.

The “Laufzettel” was also discussed extensively; this is a document which accompanies the arrestee from beginning to end in the bureaucratic process and contains all the information concerning the person and procedures. Since this document had not yet been included in the file, the defence requested its addition.

Since the witness statement was not yet finished when the session came to an end, it was continued during the session of today, Thursday April 25. While many German and Dutch people supporting Peike were already present yesterday, today there were even more: over 30 friends and comrades travelled by bus from Amsterdam to be present at the session,
in addition to the German supporters already there, which filled the public tribune completely.

Despite the request of the defence to add the Laufzettel to the file, this had not been done today since, according to Beecken, it is difficult to get it. After a few more questions to witness Beecken posed by the defence the session was closed. Both the judge and the lawyers
will only have more questions once they will have received this Laufzettel.

Peike visibly enjoyed the huge amount of people in the court house. Until now there have been twelve sessions, of which today was the last. The subsequent sessions can be found under “events”. Come and show Peike support at the Hamburg court house!

Day ten of appeal procedure

nederlands

Gisteren, 19 april, was de tiende zittingsdag van Peike’s hoger beroep. Net als tijdens de voorgaande zittingen was er weer een grote groep kameraden en sympathisanten aanwezig om Peike te steunen.

In plaats van het horen van de nieuwe getuige, zoals in de zevende zittingsdag aangekondigd was, gaf de rechter bij aanvang van de zitting te kennen dat ze was vergeten deze getuige uit te nodigen. Deze derde getuige, de Hamburgse agente Beecken zal dus pas in de zitting van 25 april aanwezig zijn.

Hierna volgde het besluit van de rechter aangaande het videomateriaal dat de verdediging als nieuw bewijsmateriaal had aangedragen. Volgens de Soko Schwarzer Block is de “misdaad” niet te zien op het materiaal, wat de rechter aanvoerde als reden het materiaal in zijn geheel niet te bekijken en het verzoek van de verdediging dus af te wijzen.

Al met al duurde het slechts een half uur voordat de rechter de zitting sloot. Peike houdt zich ondanks dit bizarre proces sterk, en blijft deze strijd voortzetten: voor hemzelf, en alle andere anti-G20-activisten die vervolgd worden, en nog zullen worden.

Volgende week zal het proces verder gaan in de laatste twee geplande zittingen. Om Peike te blijven tonen dat hij niet alleen staat in deze waanzin, zal er op 25 april een bus vanuit Amsterdam naar de rechtbank gaan. Hier is nog een aantal plaatsen voor beschikbaar, dus voor iedereen die ook uit solidariteit een zitting wil bijwonen: meld je zo snel mogelijk aan!

english

Yesterday, the 19th of April, the 10th day of Peike’s higher appeal took place. Like during the previous court days, a lot of comrades and sympathizers were present to support Peike.

Rather than questioning the new witness, like it was announced during the seventh day of court, the judge declared she had forgotten to invite the witness. The third witness, the Hamburg cop Beecken will therefore not be present until the court day that’s scheduled for the 25th of April.

Following this, the judge’s decision with regards to the video material that the defense had brought in as new evidence was relayed. According to the Soko Schwarzer Block the “crime” was not visible on the material. The judge gave this as a reason to refrain from viewing the material and to declare it inadmissible.

All in all, it only took half an hour before the judge ended the court day. Despite of this bizarro trial, Peike remains strong. He continues the struggle: for himself, and all of the other G20 activists who are being prosecuted, or will be prosecuted in the future.

Next week the trial will continue with the last two court dates that have been scheduled. To keep showing Peike that he does not stand alone in this madness, a bus will leave from Amsterdam to the courthouse on the 25th of April. A few seats are still available, so to everyone who also wants to go to a court day in solidarity: sign up as soon as possible!

Day nine of appeal procedure

nederlands

Donderdag 5 april vond de negende dag van Peike’s hoger beroep plaats. Ook bij deze zitting was United We Stand weer buiten de rechtbank aanwezig met muziek en koffie, en bestond het publiek uit zowel Duitse als Nederlandse vrienden en kameraden.

De zitting begon met de de reactie van de aanklager op het nieuwe bewijs dat de verdediging in de vorige zitting had aangedragen. Hij stelde in zijn pleidooi dat het helemaal niet nodig is het videomateriaal nog te bekijken. Politieagent Kosnik (één van de twee tot nu toe gehoorde getuigen) zegt immers Peike de flesjes te hebben zien gooien. Er is volgens de aanklager dus geen twijfel over de vraag of Peike schuldig is aan de feiten waar hij van verdacht wordt.

Vervolgens verklaarde de rechter dat de strafdaad volgens een agent uit de Soko Schwarzer Block (1) niet in de video te zien is. Hoewel zij door dit te zeggen toonde niet al te positief tegenover het nieuwe bewijs te staan, bleef echte uitspraak over het wel of niet behandelen van het nieuwe bewijsmateriaal uit. De verdediging mag namelijk eerst nog op de reactie van de aanklager reageren, voordat de rechter daadwerkelijk besluit. Dit zal waarschijnlijk allebei op 19 april gebeuren. Tijdens deze zitting zal dan ook de nieuwe getuige gehoord worden.
Tenslotte stelde de rechter dat het pleidooi van de verdediging uit de vorige zitting wordt afgewezen. Voor haar bestaat, net als voor de aanklager, geen twijfel over het feit dat Peike schuldig is. Hierna werd de zitting gesloten.

Op dit moment staan er nog drie zittingsdagen gepland, waarbij alle steun van aanwezigen ontzettend gewaardeerd blijft. Ook zal er naar de laatste geplande zitting een bus gaan vanuit Amsterdam, waardoor we hopelijk met zo veel mogelijk mensen bij de zitting aanwezig zullen zijn om Peike te tonen dat hij er niet alleen voor staat.

(1) De SoKo Schwarzer Block is een speciaal opgerichte groep agenten die onderzoek doet naar al het bewijsmateriaal over het “zwarte blok” tijdens de G20-top.

english

The ninth day of Peike’s higher appeal took place on Thursday April 5. United We Stand were outside again with music and coffee, while inside the court room German as well as Dutch friends and comrades were present.

The session begun with the prosecution’s response to the new proof brought to court by the defense during the last session. In his plea, he argued that it is not at all necessary to look at the video material, for agent Kosnik (one of the two witnesses heard until now) has already stated he had seen Peike throw the bottles. According to the prosecution, there is thus no doubt whatsoever whether Peike is guilty of the facts he is accused of.

Subsequently the judge declared that, according to a cop from the Soko Schwarzer Block (1), the fact itself cannot be seen in the video. Although this statement indicates that she does not care too much about the new proof, an actual decision concerning whether or not to use the new material was not made. Since the defense will first have the occasion to react to the prosecution’s statement, the judge will only decide afterwards whether to use it or not. This will probably happen on April 19. During this session the new witness will also be heard.
Finally the judge stated that the defense’s plea from the last session will be disregarded. For her, as for the prosecution, there is no doubt that Peike is guilty. After this the session ended.

At this point, there are three more sessions planned, during which all support from those present continues to be extremely appreciated. There will be a bus from Amsterdam driving to Hamburg on the day of the last session; this will hopefully bring as many people as possible to the court, so we can show Peike he is not alone.

(1) The Soko Schwarzer Block is a cop unit founded specifically to investigate proof related to the “black bloc” during the G20.

Bus to the last planned court date

Everyone who registers for the bus will get an email the 19th of April (one week in advance) with the conformation whether the bus will drive and the exact location and time of departure. Everyone will be asked for a €20 donation to help cover the expenses. However, being there is far more important than money so please register regardless of whether you are able to donate!

Feel free to email for more information, invite all your friends and come join us in solidarity!

Click here for printable version of the flyer to spread around.

Day eight of appeal procedure

nederlands

Vandaag, dinsdag 3 april, was de achtste dag van het hoger beroep. Aansluitend op de afgelopen procesdag begon de zitting met het bekendmaken van de invulling van de nu nog geplande procesdagen. Zowel de rechter als de aanklager bevestigden dat hun agenda, na het horen van de nieuwe getuige, leeg is. Deze getuige, een collega van Marx en Kosnik uit Berlijn, is op vakantie, dus kan dit pas op 19 april gebeuren. De zitting van vandaag was dus volledig in te vullen door de verdediging. 

De verdediging startte met een aanvraag voor nieuw videobewijsmateriaal. De akte bevatte tot nu toe namelijk enkel algemene videobeelden van verschillende locaties en momenten tijdens de avond van de Welcome to Hell-demo. Dit materiaal was deel van de akte om ‘een impressie van de situatie te geven’, maar was voor Peike’s zaak eigenlijk volledig irrelevant. De SoKo Schwarzer Block (1) blijkt nu echter ook beelden te hebben die wél van de tijd en locatie van Peike’s arrestatie zijn. Dit materiaal heeft de verdediging vandaag aangedragen als nieuwe bewijsvoering in het proces.

Verder reageerde de verdediging uitgebreid op de argumentatie van de rechter uit de vorige zitting. Het meerendeel van het tot nu toe gebruikte ‘bewijs’ én de volledige onderbouwing voor het weigeren Peike zijn proces in vrijheid af te laten wachten, werden uitvoerig besproken en weerlegt.

Na het horen van de verdediging stelde zowel de rechter als de aanklager tijd nodig te hebben voor hun reactie op deze twee bijdragen. De zitting werd dan ook, hoewel deze van 9:00 tot 17:00 gepland stond, na slechts een half uur weer gesloten. Komende donderdag zal het proces verder gaan. In deze zitting zal in ieder geval de rechter op de bewijsaanvraag reageren.

Net als vandaag zal United We Stand donderdag weer in solidariteit  met Peike vóór de rechtbank aanwezig zijn voor iedereen die naar daarheen komt om Peike te supporten. Kom ook!

(1) De SoKo Schwarzer Block is een speciaal opgerichte groep agenten die onderzoek doet naar al het bewijsmateriaal over het “zwarte blok” tijdens de G20-top.

english

Today, tuesday the 3rd of april, was the eighth day of Peike’s appeal procedure. The hearing began with announcements of the content of all now-planned trial days. Both the judge and the prosecutor confirmed that their agenda is empty after hearing the new witness. This new witness, a colleague of Marx and Kosnik, is on vacation, so her hearing can only take place on the 19th of april. Therefore, thee session today was completely free to fill in by the defense.

The defense started with requesting new video footage as evidence. Until now, the case file only included video footage of different locations and moments during the evening of the Welcome to Hell-demo. This footage was part of the file to give a general ‘impression of the situation’, but was in Peike’s case completely irrelevant. The SoKo Schwarzer Block (1) now appears to have footage shot at the location and time of Peike’s arrest. This footage that has been requested to be brought forth as new evidence in the trial.

Furthermore, the defense reacted extensively to the judge’s argumentation from the previous session. The larger part of the ‘evidence’ that has been used up until now, as well as the complete argumentation for declining the motion to let Peike await his trial in freedom, were all extensively discussed and refuted by the defense.

After hearing the defense, both the judge as well as the prosecutor claimed needing time for their reaction to these two additions. Though it was planned to last from 9:00 until 17:00, the session ended after half an hour. Coming thursday the trial will continue. In this session at least the judge will give a reaction to the request of evidence by the defense.

Just like today, United We Stand will be in front of the courthouse, in solidarity with Peike, to be there with coffee and breakfast for everyone who comes to support Peike. Come as well!

(1) The SoKo Schwarzer Block is a specific task force within the police that was erected to do research into all the evidence concerning the “Black Block” during the G20-summit.