Day six of appeal procedure

nederlands

Vrijdag 23 maart was de zesde dag van Peike’s hoger beroep. Er waren weer veel supporters in de rechtbank en ook de soli-stand van United We Stand was weer vanaf 8 uur ’s ochtends aanwezig.

In de korte zitting (9:15-10:45) werd het laatste deel van de getuigenis van Marx afgenomen door de verdediging. De verdediging vroeg verder door op de details. Marx kon zich veel details weer ‘niet herinneren’. Uit iedere zitting komt in het bijzonder naar voren dat de beide getuigen niet meer weten met wie ze die dag aan het werk waren. Net als Kosnik, herinnert Marx zich niets over wie er om hem heen was, met wie hij in de groep liep, wie hem assisteerde bij arrestatie, fouilleren en vervoeren en met wie hij over het voorval contact heeft gehad. Meer nieuwe namen van agenten die het verloop van het voorval mogelijkerwijs ook (deels) hebben gezien, blijven dus uit.

Toen er geen vragen meer aan Marx waren, ging de verdediging door met een samenvatting van de getuigenis van Kosnik uit de eerstevierde en vijfde dag van het hoger beroep. Hieruit volgde het verzoek van de verdediging om een nieuwe smeris als getuige te horen, die mogelijk meer concrete informatie kan geven. Kosnik is de zogenaamde dader namelijk meerdere keren uit het oog verloren, zowel tijdens als direct na het voorval, en herinnert zich daarnaast over de meeste dingen niets meer. In reactie hierop stelde de aanklager dat de getuigen die nu gehoord zijn wel degelijk voldoende informatie gegeven hebben. Hij vroeg de rechter dan ook geen toestemming voor nieuwe getuigen te geven.

Hierna werd de zitting gesloten. Volgende week woensdag zal de rechter haar antwoord op het verzoek van de verdediging geven. Ook zal de verdediging in deze zitting een verslag van beide getuigenissen geven. Hopelijk wordt dan ook duidelijk hoe de nog vijf geplande procesdagen zullen worden ingevuld.

Op naar de vrijheid van Peike, sta in solidariteit met hem en kom ook naar één van de zittingen!

english

Friday, March 23 was the sixth day of Peike’s appeal. Again, there were many supporters in court and the solidarity booth of United We Stand was again present from 8 o’clock in the morning.

In the short session (9: 15-10: 45), the last part of Marx’s testimony was heard by the defense. The defense continued pressing for details and again Marx could not ‘remember’ many of them. From each session it is becoming increasingly clear that the two witnesses no longer know who they were working with that day. Like Kosnik, Marx remembers nothing about who was around him, with whom he was in the group, who assisted him in the arrest, search and transport and with whom he had contact about the incident. So there are no new names of cops who might have seen the course of the events surrounding Peike’s arrest.

When there were no more questions for Marx, the defense continued with a summary of the testimony of Kosnik from the first, fourth and fifth day of the appeal. This was followed with the defense’s request to hear other cops as witnesses, who could possibly give more concrete information, since Kosnik had lost sight of the person he wanted to arrest, both immediately and after the incident, and also recalls nothing more about most things. In response, the prosecutor stated that the witnesses who have now been heard have given enough information. He then asked the judge to therefore not grant permission for new witnesses.

The hearing was then closed. Wednesday next week the judge will give her decision regarding defense’s request. The defense will then also give a report of both the testimonies of the two cops. Hopefully it will become more clear how the five upcoming trial days will be structured.

Onward to Peike’s freedom, stand in solidarity with him and come to one of the hearings!