Day five of appeal procedure

nederlands

Vandaag werd, zoals in de rechtzaak van gisteren werd aangekondigd, verder gegeaan met de getuigenis van de Berlijnse agent Kosnik. De verdediging ging uitgebreid in op hoe alles gegaan is voordat de twee flessen gegooid zouden zijn, tot en met de daadwerkelijke arrestatie van Peike. Ook alle aanwezige groepen (de smeris, de demo en de afgesplitste spontaandemo’s) en hun samenstelling werden uitgebreid behandeld, waarbij Kosnik vandaag weer van zijn eerdere verklaringen afweek. Hoewel er tijdens deze zitting meer concrete antwoorden op het gevraagde kwamen, bleef hij, behalve van beschrijvingen waaruit blijkt dat Peike de ‘dader’ was, verklaren het zich niet meer te herinneren.

Na de lunchpauze werd de tweede betrokken smeris, Marx, gehoord. Zijn verhaal over de gebeurtenissen was uitgebreider en bevatte meer details dan dat van Kosnik, en leek op een aantal punten goed ingestudeerd. Toen er vervolgens door de verdediging op enkele zaken, waaronder het uiterlijk van de flessenwerper, de momenten vlak voor de arrestatie en de daadwerkelijke arrestatie zelf, werd ingegaan, wist hij echter op veel vragen geen antwoord. Ook Marx sprak op een aantal punten zijn eerdere verklaringen tegen. Meest opvallend vandaag was toen er gesproken werd over het emailcontact met de Hamburgse smeris; Marx verklaarde namelijk niet van het bestaan van dit contact aangaande deze zaak te weten. Ondanks dat een deel van de email specifiek aan hem, en niet alleen aan Kosnik, gericht was, zei hij deze email niet te herkennen en nooit eerder gezien te hebben.

Vrijdag zal er in de zesde dag van het hoger beroep verder gegaan worden met het horen van Marx. Natuurlijk stond er ook vandaag van acht tot vier de supportersgroep United We Stand buiten met koffie, broodjes en muziek. Peike houdt zich sterk en is blij tijdens de zittingen zo veel kameraden en vrienden te zien. Alle komende procesdagen, er staan op dit moment nog zeven gepland, zijn hier te vinden. Toon je solidariteit en kom naar die rechtbank, zodat we Peike kunnen laten zien dat hij er niet alleen voor staat!

english

Today, as announced in yesterday’s court case, the testimony of the Berlin cop Kosnik continued. The defense dealt extensively with how everything went before the two bottles were thrown, up to and including the actual arrest of Peike. Also all groups present (the cops, the demo and the split off spontaneous demos) and their composition were discussed extensively, with Kosnik deviating from his previous statements. Although during this session more concrete answers came to certain questions, Kosnik kept explaining that besides descriptions that Peike was the ‘perpetrator,’ he did not remember much more.

After the lunch break, the second cop involved, Marx, was heard. His story about the events was more extensive and contained more details than that of Kosnik, and seemed rehearsed on a number of points. When the defense dealt with some issues, including the appearance of the bottle thrower, the moments just before the arrest and the actual arrest itself, Marx did not have a ready answer to many of these questions. He also contradicted his earlier statements on a number of points. Most noticeable today was when the subject came up of the email contact with the Hamburg cops; Marx stated that he did not know of the existence of this exchange regarding Peike’s case. Despite the fact that part of the email was specifically addressed to him, and not just to Kosnik, Marx said he did not recognize this email and never saw it before.

On Friday, the hearing of Marx will continue in the sixth day of the appeal. Of course, today, as always, there was the supporters group United We Stand outside with coffee, sandwiches and music from eight to four. Peike is strong and happy to see so many comrades and friends during the hearings. All the upcoming trial days, there are seven more planned at the moment, can be found here. Show your solidarity and come to this court, so that we can show Peike that he is not alone!