First day of higher appeal

nederlands

Afgelopen vrijdag, 9 februari 2018, was de eerste procesdag van het hoger beroep van Peike. Om Peike te supporten waren er ongeveer 30 mensen uit Amsterdam naar de rechtbank in Hamburg gekomen om daar samen met een grote groep Duitse kameraden de rechtszaak bij te wonen. Ook was er weer koffie, muziek en ontbijt voor de rechtbank vanuit de Duitse anti-G20 supportgroep. Binnen in de rechtbank werden de supporters “verwelkomd” door relpolitie.

Tijdens de zaak werden twee smerissen uit Berlijn (Kosnik en Marx) opgeroepen als getuigen. De ochtend verliep echter heel sloom en bestond voornamelijk uit onderbrekingen omdat zowel Kosnik als Marx geen verklaring hadden van hun baas omtrent wat ze wel en niet mochten zeggen in de rechtbank. Na de lunchpauze begon de rechter met het ondervragen van Kosnik, die in de eerste rechtszaak claimde Peike twee flessen te hebben zien gooien. Het document (Kurzbericht) dat door Marx (de smeris die claimt door de flessen geraakt te zijn, en de arrestatie waarschijnlijk afgemaakt heeft) is opgesteld na de arrestatie, miste echter in het dossier, terwijl dit document de basis vormde voor de getuigenis van Kosnik.

Hierna was de verdediging aan bod om Kosnik te ondervragen. Hij antwoordde op vrijwel elke vraag over 6 juli (de dag van Peike’s arrestatie) zich het niet meer te kunnen herinneren. Op de vragen met wie hij werkte, waar de arrestatie precies plaats had gevonden, wie Peike vervolgens afgevoerd had, of er een bevel was geweest om te arresteren, hoe de arrestatie was verlopen, wat hij na de arrestatie de rest van de dag gedaan had en tot hoe laat zijn dienst geduurd had, bleef een antwoord uit. Daarnaast was Kosnik’s signalement van de flessenwerper ook veranderd. In tegenstelling tot zijn originele verklaring waarin hij stelde dat de werper dreadlocks had, claimde hij nu een man met langer haar en baard gezien te hebben.

Vanwege de vele onderbrekingen om vormfouten te corrigeren is Marx de 9e niet aan bod gekomen. Ook Kosnik’s getuigenis is niet afgemaakt. Hiermee zal 16 februari begonnen worden, en dan zal ook Marx ondervraagd worden. Na de 16e staan er nog vier procesdagen gepland op 5 maart, 20 maart, 5 april en 26 april. Peike was zichtbaar blij met alle mensen die gekomen waren om hem te supporten, dus mocht je de mogelijkheid hebben naar de komende zittingen te komen, dan wordt dit erg gewaardeerd.

english

Last Friday, February 9 2018, the first court day of the higher appeal in Peike’s case took place. Around 30 people travelled from Amsterdam to the court in Hamburg to support Peike, and a big group of German comrades was also present at the trial. In front of the courthouse there was coffee, music, and breakfast arranged by the German anti-G20 support group. Inside, the public was “welcomed” by riot police.

During the trial two cops from Berlin (Kosnik and Marx) were heard as witnesses. Generally the day progressed slowly and consisted mostly of interruptions, since neither Kosnik or Marx had a statement from their boss which stated what they could or could not say. After the lunch break the judge began questioning Kosnik, who during the first case stated he had seen Peike throw two bottles. The document (Kurzbericht) which Marx (the cop who claims having been hit by the bottles, and who probably finalised the arrest) made up after the arrest however was missing in the file, while Kosnik’s witness statement was based on this document.

After this, the defense interrogated Kosnik, who answered practically every question concerning July 6 (the day of Peike’s arrest) by stating that he did not remember. The questions concerning who he had worked with, where the arrest had taken place, who had brought Peike to the police station, whether there had been given an order to arrest, how the arrest took place, what he had done after the arrest during the rest of the day and when his shift ended, all remained unanswered. Besides, Kosnik’s statement about the appearance of the bottle-thrower had also changed: previously, in his original statement, he said that the person throwing had dreadlocks, whereas now he claimed to have seen a man with longer hair and a beard.

Due to the many interruptions in order to correct formal errors Marx was not heard as a witness on the 9th, and neither was Kosnik’s interrogation done by the end of the trial. The next court session, on February 16, will begin with this, and Marx will also be heard then. After the 16th four subsequent court dates have been planned, on March 5, March 20, April 5 and April 26. Peike was visibly happy with all the people who came to support him, so if you are able to come to the next sessions, this is much appreciated!