Day four of appeal procedure

nederlands

Na de vorige procesdag, waarop de rechter te kennen gaf de email van de verdediging (verzonden op 1 maart) nog niet gelezen te hebben vanwege haar vakantie, had ze dit intussen wel. Hoewel het inmiddels al bijna drie weken geleden is dat de email is aangekomen, had ze ‘vanwege haar drukke schema’ nog geen tijd gehad er op te reageren.
Deze mail bevatte het verzoek om de getuigenissen van agenten Marx en Kosnik te onderbreken, en in plaats daarvan de Hamburgse smerissen waar Kosnik en Marx contact mee gehad hebben over Peike’s arrestatie en de daarmee samenhangende gebeurtenissen te gaan verhoren. Hiermee wilde de verdediging opheldering krijgen over de emailwisseling tussen beide corpsen; iets dat in eerdere zittingen met enkel Kosnik niet lukte omdat hij ‘zich niets herinnert’…
De rechter begon dan ook de zitting van vandaag met de mededeling dat ze dit verzoek afwees, met als onderbouwing de zaak niet nog verder te willen vertragen, en dat door zou worden gegaan met het verhoren van Kosnik.

Ook vandaag was het antwoord van Kosnik op de meeste vragen van de rechter en de verdediging ‘ik weet het niet’. Op de vragen omtrent wanneer, en met wie, hij over de zaak gesproken had volgden enkele namen van collega’s, maar waren de antwoorden verder vooral vaag en inconsistent. Ook vragen naar de aanloop van Peike’s arrestatie bleven wederom onbeantwoord. Wel had hij wat nieuws te melden: ook over de gebeurtenissen en situaties waarover hij eerder in de rechtbank wel een verklaring kon afleggen, kon hij zich niets meer herinneren.

De zitting van morgen zal beginnen met het vervolg van Kosnik’s getuigenis. Vanaf 8:00 uur ‘s ochtends zal United We Stand, zoals altijd, aanwezig zijn met de info-stand, inclusief koffie en muziek. Peike is zichtbaar gesteund door de aanwezigheid van kameraden in de rechtbank. Alle geplande zittingsdagen zijn hier te vinden, en alle support is meer dan welkom. Zorg dat je er bij bent!

english

At the last court hearing the judge stated not to have read the defense’s email (sent on March 1st) because she was on holiday. This time she had. Even though the email arrived three weeks ago, she hadn’t come around to respond to it “due to her busy schedule”.
This email contained the request to interrupt the testimonies of cops Marx and Kosnik, and instead hear the Hamburg cops that Kosnik and Marx had had contact with about Peike’s arrest and the circumstances surrounding it. With this the defense hoped to get clarifications regarding the exchange of emails between both police departments. This couldn’t be clarified at earlier hearings with only Kosnik because he ‘doesn’t remember anything’…
The judge started today’s hearing by stating that she rejected the request, arguing that she didn’t want to delay the case even further, and that the hearing of Kosnik would continue.

Once again Kosnik’s answer to most of the judge’s and defense’s questions was ‘I don’t know’. To questions about when and with whom he had spoken about the case he only listed the names of colleagues. Other than that his answers to these questions were mainly vague and inconsistent. Questions about the moments leading up to Peike’s arrest remained unanswered once again. However, he did have something new to say: Events that he had been able to testify about in court before, he now couldn’t remember anymore.

Tomorrow’s hearing will start with the continuation of Kosnik’s testimony. From 08:00 in the morning United We Stand will, as usual, be present with an info-stand including coffee and music. Peike clearly feels supported by the presence of his comrades in court. All planned court dates can be found here, and all support is more than welcome. Be there!