Day two of appeal procedure

nederlands

Vrijdag 16 februari was de tweede dag van het hoger beroep van Peike. Omdat het Kurzbericht dat tijdens de eerste zittingsdag nog miste uit het dossier er inmiddels aan was toegevoegd, wilde de rechter door met het verhoor van getuige Kosnik. Naast het Kurzbericht was er echter ook andere nieuwe documentatie opgedoken waaruit blijkt dat de verklaringen van Kosnik niet uitsluitend gebaseerd zijn op zijn eigen waarnemingen en herinneringen. In een mailwisseling tussen Kosnik en een collega van de Hamburgse politie waarin Kosnik gevraagd wordt het Kurzbericht op te stellen, wordt namelijk ook voor hem uitgespeld wat hij waar op welk moment heeft gedaan, onder het mom van “voor als je het je zelf niet meer goed kan herinneren.” Kosnik’s verklaring is vrijwel letterlijk aangeleverd door een smeris uit Hamburg.

De verdediging betoogde dan ook dat Kosnik’s getuigenissen ontoelaatbaar verklaard moesten worden. Bovendien eisten zij – gezien het feit dat de gehele veroordeling van 28 augustus (toen Peike veroordeeld is tot 2 jaar en 7 maanden celstraf) gebaseerd was op deze nu dus gecompromitteerde getuigenissen van de smeris – Peike’s onmiddellijke invrijheidstelling. De aanklager reageerde op dit betoog dat de informatie in de email niet bedoeld was de getuigenis van Kosnik te sturen, maar dat de uitgebreide situatieschets nodig was om Kosnik duidelijk te maken over welk voorval tijdens de G20 hij een verslag moest opstellen.  

Na een aantal onderbrekingen besloot de rechter, ondanks het ontbreken van enige getuigenis vóór het email contact met de Hamburgse smeris, de eisen van de verdediging niet in te willigen. Het email contact was naar haar mening niet zwaarwegend genoeg om de getuigen niet te horen, laat staan om Peike vrij te laten. De verdediging diende eerst met meer bewijs te komen dat de politie liegt. Totdat dat bewijs is aangeleverd, blijft Peike in haar ogen vooralsnog een veroordeelde, die een gevaar voor de samenleving vormt.

Omdat de email correspondentie nog steeds niet volledig in het dossier zit en er eindeloos over data voor de komende zittingsdagen gesproken moest worden, zijn de getuigenissen van Kosnik en Marx deze zitting niet meer hervat. De eerstvolgende zittingsdag is verplaatst naar 9 maart. Deze zitting zal waarschijnlijk maar twintig minuten duren en enkel bestaan uit een check of alles nu aanwezig in het dossier. Het horen van de getuigenissen zal naar het er nu uitziet vervolgens op 20 maart (tijdens de tweede dag van in totaal 10 nieuw geplande dagen) worden hervat.

english

Last Friday, Februari 16th, the second court day of Peike’s higher appeal took place. The Kurzbericht that was missing from the file during the first court day was now added, so the judge had intended to continue hearing the witness Kosnik. However, in addition to the Kurzbericht other documentation – from which it became clear that Kosnik’s statements did not solely rely on his own observations and recollections – had also come to the surface. In an e-mail exchange between Kosnik and one of his collegues from the Hamburg police departments, Kosnik is asked to write the Kurzbericht. Under the guise of “in case you can’t remember this properly yourself”, it is spelled out to him in that same e-mail what he supposedly did where and when. In other words, Kosnik’s statement has been drawn up (almost to the letter) by a cop from Hamburg.

In response to this, the defence petitioned for Kosnik’s statements to be declared inadmissible. Furthermore, they demanded Peike’s immediate release, seeing as his previous conviction hinged entirely on the now compromised cop statements. The prosecutor ‘countered’ that the information in the e-mail had not been added with the intention of influencing Kosnik’s statements, but that the extensive description of events was merely necessary to communicate to Kosnik of which G20 incident he was supposed to draw up a rapport.    

After a sequence of breaks, and despite the absence of any type of witness statement dating prior to the e-mail exchange with the Hamburg police, the judge decided not to comply with the demands of the defence. She ruled that the e-mail exchange did not carry enough weight to dismiss the witnesses, let alone to release Peike. The defence would have to come up with more evidence that the police is indeed lying. As of yet, Peike will remain a convict and a threat to society to her until that evidence is presented.

Because the e-mail correspondence was still partly missing from the file and the court had to consult endlessly about the dates for the upcoming court hearings, Kosnik’s and Marx’s testimonies have not been resumed anymore during this past hearing. The next court day has been moved to March 9. In all likelihood this session will consist only of a check up to see if all relevant documentation is now present in the file, and will therefore only last about 20 minutes. The witness interrogations will probably be resumed on the 20th of March, during the second day of 10 newly planned court days in total.